(33) 848-55-20 biuro@delfin.pl
Sprawdź punkty
delfin-karta

Sprawdź swoje punkty programu lojalnościowego

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

– KARTA Z KODEM KRESKOWYM –

Organizatorem Programu jest :

DELFIN Spółka z ograniczona odpowiedzialnością , Spółka komandytowa z siedzibą w Nowej Wsi ul. Oświęcimska 52, 32-651 Nowa Wieś, NIP : 549 225 43 11 REGON 120233754 wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw KRS pod numerem 0000747529, przez Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa – Śródmieście w Krakowie ,XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

dalej występująca jako SIEĆ.

Regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania z Karty Lojalnościowej i jest dostępny na każdej placówce zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz na stronie internetowej www.delfin.pl

Celem Programu jest :

Nagradzanie Klientów za dokonywanie określonych zakupów w sklepach SIECI Delfin wymienionych w załączniku nr 1. Zmiana załącznika nr 1 nie wymaga zmiany Regulaminu.

Uczestnik :

 1. Uczestnikiem Programu może być tylko i wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Zaakceptowanie Regulaminu jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik spełnia powyższe wymogi oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, w celu kontaktu z Uczestnikiem oraz umożliwienia przekazania nagród, a także w celu uzyskiwania przez uczestnika informacji o dostępnych promocjach, a także innych informacji w zakresie marketingu i reklamy Sieci (dodatkowo w/w zgoda będzie potwierdzona odrębnym dokumentem podpisanym przez uczestnika) . Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U. UE L119 z 4 maja 206 r., poz.113),
 2. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie.
 3. Organizator programu jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U. UE L119 z 4 maja 206 r., poz.113),
 4. Uczestnikowi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przysługują prawa określone dokumencie zatytułowanym ZMIANA W PRZEPISACH O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH, dokument jest dostępny w każdym sklepie oraz na stronie internetowej.
 5. Uczestnik Programu może otrzymać przy dokonywaniu zakupów ; Kartę Lojalnościową.
 6. Warunkiem otrzymania Karty jest wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, zawierającego oświadczenie o akceptacji niniejszego regulaminu. Aktywacja Karty następuje przy kolejnych zakupach.

Program :

 1. Od dnia 01.01.2023, Uczestnik dokonując jednorazowych zakupów w sklepach Sieci Delfin za kwotę nie mniejszą niż 10 zł , otrzymuje 1 punkt rejestrowany na Kartę Lojalnościową. Ilość punktów rejestruje kasjerka, po okazaniu Karty przy zakupach. Wielokrotność kwoty wynikająca z wartości zakupu równa się wielokrotności zarejestrowanych punktów. Do zakupu nie wliczają się: napoje alkoholowe, papierosy, e-papierosy, doładowania telefoniczne .Uczestnik po uzbieraniu 200 pkt. jest upoważniony do odbioru bonu towarowego na zakupy w sklepach Sieci Delfin na kwotę 12,50 zł. ( bonem można płacić za zakupy z wyłączeniem: napojów alkoholowych, papierosów, e-papierosów, doładowań telefonicznych ).Uczestnik po uzbieraniu 400 pkt. jest upoważniony do odbioru bonu towarowego na zakupy w sklepach Sieci Delfin na kwotę 25 zł ( bonem można płacić za zakupy z wyłączeniem: napojów alkoholowych, papierosów, e-papierosów, doładowań telefonicznych ).Uczestnik po uzbieraniu 800 pkt. jest upoważniony do odbioru bonu towarowego na zakupy w sklepach Sieci Delfin na kwotę 50 zł ( bonem można płacić za zakupy z wyłączeniem: napojów alkoholowych, papierosów, e-papierosów, doładowań telefonicznych ).
 2. Odbiór bonu następuję w kasie w sklepie należącym do Sieci Delfin zawartych w załączniku nr 1. Wartość bonu nie jest wliczana do wartości zakupów uprawniających do otrzymania punktów oraz nie może być wymieniona na gotówkę.
 3. Bon musi zostać wykorzystany w pełni przy zakupach, kasjerka nie wydaje reszty w złotówkach.
 4. Bonem można zrealizować zakupy towarów nie objętych promocją.
 5. Termin realizacji bonu jest podany na bonie.
 6. Ilość punktów uzbieranych na Karcie Lojalnościowej Klient może sprawdzić każdorazowo na paragonie, na stronie internetowej www.delfin.pl, wysyłając prośbę o podanie takich danych, podając numer karty, na adres email.: biuro@delfin.pl lub bezpośrednio u kasjerki na sklepie.
 7. Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów związanych z Kartą Lojalnościową (posiadanie i korzystanie z Karty Lojalnościowej w sposób opisany w niniejszym regulaminie jest bezpłatne).
 8. Dodatkowo posiadacze Kart Lojalnościowych, mogą uczestniczyć w Promocjach przeznaczonych tylko i wyłącznie dla nich, komunikowanych w gazetkach, plakatach, stronie internetowej i innych materiałach promocyjnych.
 9. Program trwa do 31.12.2023 , w każdej chwili może zostać przerwany lub przedłużony o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej sklepów SIECI DELFIN lub w gazetkach promocyjnych oraz bezpośrednio w sklepie. W przypadku przerwania programu Uczestnik ma miesiąc licząc od daty opublikowania w/w informacji, na wykorzystanie nagromadzonych punktów na Karcie Lojalnościowej. W przypadku przedłużenia programu użytkownik zachowuje nagromadzone punkty na karcie lojalnościowej.
 10. W każdym czasie Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie. Rezygnację należy przesłać na adres: biuro@delfin.pl.

Reklamacje :

 1. Wszelkie reklamację związane z Karta Lojalnościową należy zgłaszać na numer telefonu : 033 845 55 20 wew. 25 / 033 848 55 19 wew. 24 lub na adres email : biuro@delfin.pl
 2. Reklamacje niewymagające uzupełnienia są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. W przypadku uzupełnienia reklamacji, termin 14 dni liczony jest od momentu uzupełnienia reklamacji. O sposobie rozwiązania reklamacji, uczestnik zostanie powiadomiony drogą jaką została ona zgłoszona.

Postanowienia końcowe :

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowania znajdują powszechnie
obowiązujące przepisy polskiego prawa.